Trang chủ Hồ sơ Mẫu biên bản làm việc về cung cấp thông tin

Mẫu biên bản làm việc về cung cấp thông tin

0
Chia sẻ

Biên bản làm việc về cung cấp thông tin được lập ra khi có sự làm việc về cung cấp thông tin với cơ quan thuế. Bạn đã biết loại biên bản này chưa? Vậy cùng theo dõi bài viết này để biết biên bản làm việc về cung cấp thông tin gồm những nội dung gì và hình thức ra sao nhé.

Nội dung viết mẫu biên bản làm việc về việc cung cấp thông tin

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ
—————–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

          ..…………, ngày……..tháng……..năm…….

BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Về việc cung cấp thông tin

Căn cứ Thông báo số……/TB-… ngày ……………. tháng …………. năm ……………… của …(tên cơ quan thuế) …………….về việc yêu cầu cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp phục vụ công tác thanh tra thuế.
Hôm nay, hồi ….. giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm ………
Tại:…………………………………………………………………………………………………………………………..
I. Đại diện cơ quan thuế:
Ông/Bà: ……………………………………………. – Chức vụ:
Ông/Bà: ……………………………………………. – Chức vụ: .
II. Người cung cấp thông tin:
Ông (bà):……………………………………………………………………………………………………………………
CMND/hộ chiếu số:……………………………………………………………………………………………………..
Chức vụ: ………………………. đại diện cho ..(tên tổ chức/cá nhân)…………………………..
Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………….
III. Nội dung làm việc:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

IV. Các tài liệu người cung cấp thông tin cung cấp cho cơ quan thuế:
1…………………………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………………………………
Biên bản này gồm có ….. trang, được lập thành ………. bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01(một) bản được giao cho người cung cấp thông tin.
Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản hoặc có ý kiến bổ sung khác (nếu có) như sau: ……………………………………

NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN                                          CÔNG CHỨC THUẾ
       (Ký, ghi rõ họ tên)                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
1. Việc thu thập thông tin phải được thực hiện tại trụ sở cơ quan thuế.
2. Phần nội dung làm việc cần ghi đầy đủ các câu hỏi và các câu trả lời trong buổi làm việc.
3. Đối với các tài liệu người cung cấp thông tin cung cấp cho cơ quan thuế, người lập biên bản phải ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao.
4. Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào biên bản, nêu rõ lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

Hi vọng với Mẫu biên bản làm việc về việc cung cấp thông tin sẽ giúp bạn biết cách hoàn thành loại biên bản này trong trường hợp cần thiết. Và nhớ các thông tin trong Biên bản làm việc về việc cung cấp thông tin phải chính xác và đầy đủ nhé.