Trang chủ Hồ sơ Mẫu biên bản kiểm tra, xác minh chuẩn nhất năm 2018

Mẫu biên bản kiểm tra, xác minh chuẩn nhất năm 2018

0
Chia sẻ

Biên bản kiểm tra, xác minh là mẫu số 04/BB-TT được cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập ra khi có sự kiểm tra, xác minh từ đoàn thanh tra. Trong mẫu biên bản kiểm tra, xác minh sẽ nêu rõ nội dung kiểm tra, thành viên tham gia quá trình kiểm tra, xác minh. Để hiểu rõ hơn về  mẫu này mời bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Nội dung viết mẫu biên bản kiểm tra, xác minh chuẩn nhất

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
TÊN ĐOÀN THANH TRA
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA, XÁC MINH
V/v……………………………………1

Căn cứ Quyết định số………../QĐ-BHXH ngày ……/……/……… của ………… (2) về việc……………….(3)
Vào hồi ……. giờ ……. ngày ……/……/……… tại ……………………………(4); Đoàn thanh tra/kiểm tra đã tiến hành làm việc để kiểm tra, xác minh về việc ……………………..(1)
I. Thành phần gồm có:
1. Đại diện Đoàn thanh tra:
– Ông (bà)……………………………………………………………… chức vụ:………………………………..
– Ông (bà)……………………………………………………………… chức vụ:………………………………..
2. Đại diện………………………………..(5) :
– Ông (bà)……………………………………………………………… chức vụ:………………………………..
– Ông (bà)……………………………………………………………… chức vụ:………………………………..
II. Nội dung kiểm tra, xác minh
…………………………………………………………………………………………………………………………….(6)
Buổi làm việc kết thúc vào hồi …… giờ …. ngày ……/……/………
Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên trên nghe và ký xác nhận dưới đây. Biên bản được lập thành…..bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

………………….(5)                                           ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA/KT
(Ký, ghi rõ họ tên)                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

_______________
1 Nội dung được kiểm tra, xác minh.
2 Chức danh của người ra Quyết định thanh tra.
3 Tên cuộc thanh tra.
4 Địa điểm thực hiện kiểm tra, xác minh.
5 Cơ quan, đơn vị, cá nhân là đối tượng được kiểm tra, xác minh.
6 Nội dung, kết quả kiểm tra, xác minh; ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân được kiểm tra, xác minh (nếu có).

Tải mẫu biên bản kiểm tra, xác minh Tại đây 

Mẫu biên bản kiểm tra, xác minh được ban hành kèm theo Quyết định 1518/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN nhằm xác minh tình trạng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Chính vì thế bạn có thể hoàn toàn yên tâm về tính chuẩn xác của mẫu biên bản này. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết sau.