Trang chủ Hồ sơ Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay đầy đủ nhất

Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay đầy đủ nhất

0
Chia sẻ

Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay là mẫu biên bản được lập ra khi có sự kiểm tra của cán bộ thanh tra về việc sử dụng vốn mà ngân hàng cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vay. Mẫu biên bản này gồm những nội dung gì và hình thức như thế nào? Mời bạn theo dõi bài viết sau.

Nội dung cách viết Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay đầy đủ nhất

NGÂN HÀNG ……….           —————

CHI NHÁNH…………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

 BIÊN BẢN KIỂM TRA SAU KHI CHO VAY

Họ và tên cán bộ kiểm tra:……………………………………………………………………………………….
Tên người vay:……………………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………
Đã tiến hành kiểm tra sử dụng vốn vay theo hợp đồng tín dụng số: ngày……tháng…….năm……..
I- NỘI DUNG KIỂM TRA
1- Mục đích sử dụng tiền vay:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

2- Tình hình thực hiện dự án, phương án, khả năng trả nợ:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

3- Tài sản làm đảm bảo nợ:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

II- Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ KIỂM TRA:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

III- Ý KIẾN CỦA NGƯỜI VAY:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

NGƯỜI VAY                                                                    CÁN BỘ KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

Tải mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay Tại đây 

Hi vọng với mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay bạn có thể dễ dàng sử dụng vào công việc thẩm tra về sử dụng và vay vốn ngân hàng. Chúc bạn đọc tin vui vẻ!