Trang chủ Hồ sơ Hướng dẫn làm biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội...

Hướng dẫn làm biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội cổ đông

0
Chia sẻ

Mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông là mẫu biên bản được dùng trong quá trình kiểm phiếu biểu quyết tại hội đồng cổ đông thường niên. Nội dung của biên bản sẽ ghi chép lại quá trình của cuộc họp hội đồng và quá trình kiểm phiếu. Để biết chi tiết hơn về nội dung và hình thức của biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội cổ đông mời bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Nội dung biên bản kiểm phiếu tại đại hội cổ đông

CÔNG TY ……….
————–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–
Số: …………….., ngày….tháng….năm…..

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM …..

Hôm nay, vào lúc …. giờ ……, ngày ….. tháng …….. năm …… tại ………… Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:
1- Ông /Bà……………………………..: Trưởng ban ………………………………………………..
2- Ông/Bà………………………………: Thành viên ………………………………………………..
3- Ông /Bà……………………………..: Thành viên ………………………………………………..
Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:
1- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm ……
Kết quả biểu quyết :
– Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ……….CP, trong đó.
– Số phiếu tán thành:……..CP, chiếm tỉ lệ ……% ( tỉ lệ qui định 65%)
– Số phiếu không tán thành: ……. CP
– Số phiếu không có ý kiến: ….. CP.
– Số phiếu không hợp lệ: …. CP
Kết luận:
2- Phân phối lợi nhuận năm ……..
Kết quả biểu quyết :
– Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ………. CP, trong đó :
– Số phiếu tán thành:………… CP, chiếm tỉ lệ ……….% ( Tỉ lệ qui định 65%)
– Số phiếu không tán thành: ……….. CP.
– Số phiếu không có ý kiến: ….. CP.
Số phiếu không hợp lệ: …. CP
Kết luận: ……………………
3-Kế hoạch năm …..
Kết quả biểu quyết:
– Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ……….CP, trong đó;
– Số phiếu tán thành:……..CP, chiếm tỉ lệ ……% ( tỉ lệ qui định 65%)
– Số phiếu không tán thành: ……. CP.
– Số phiếu không có ý kiến: ….. CP.
– Số phiếu không hợp lệ: …. CP
Kết luận :
4-Báo cáo hoạt động của HĐQT
Kết quả biểu quyết:
– Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ……….CP, trong đó:
– Số phiếu tán thành:……..CP, chiếm tỉ lệ ……% ( tỉ lệ qui định 65%).
– Số phiếu không tán thành: ……. CP.
– Số phiếu không có ý kiến: ….. CP.
– Số phiếu không hợp lệ: …. CP.
Kết luận:
5-Báo cáo Ban Kiểm soát.
Kết quả biểu quyết:
– Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ……….CP, trong đó:
– Số phiếu tán thành:……..CP, chiếm tỉ lệ ……% (tỉ lệ qui định 65%).
– Số phiếu không tán thành: ……. CP.
– Số phiếu không có ý kiến: ….. CP.
Số phiếu không hợp lệ: …. CP
Kết luận:
6-Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010
Kết quả biểu quyết :
– Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ……….CP, trong đó:
– Số phiếu tán thành:……..CP, chiếm tỉ lệ ……% (tỉ lệ qui định 65%).
– Số phiếu không tán thành: ……. CP.
– Số phiếu không có ý kiến: ….. CP.
– Số phiếu không hợp lệ: …. CP
Kết luận:
7-Thù lao HĐQT.
*Kết quả biểu quyết :
– Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ……….CP, trong đó:
– Số phiếu tán thành:……..CP, chiếm tỉ lệ ……% (tỉ lệ qui định 65%).
– Số phiếu không tán thành: ……. CP.
– Số phiếu không có ý kiến: ….. CP.
– Số phiếu không hợp lệ: …. CP
Kết luận:
8-Thù lao Ban Kiểm soát:
Kết quả biểu quyết:
– Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ……….CP, trong đó :
– Số phiếu tán thành:……..CP, chiếm tỉ lệ ……% (tỉ lệ qui định 65%).
– Số phiếu không tán thành: ……. CP .
– Số phiếu không có ý kiến: ….. CP.
– Số phiếu không hợp lệ: …. CP
Kết luận:
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm ……. được lập xong lúc ….. giờ …… phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội
Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

Tải mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội cổ đông Tại đây

Trên đây là mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội cổ đông chuẩn xác. Với mẫu này bạn có thể ghi chép lại toàn bộ quá trình diễn ra trong cuộc họp và quy trình kiểm phiếu biểu quyết của đại hội cổ đông công ty. Với những chia sẻ này hi vọng đã cung cấp những thông tin hữu ích đến bạn.