Trang chủ Tử Vi Tuổi TÝ Đánh giá sinh con năm nào tốt cho chồng tuổi Canh Tý...

Đánh giá sinh con năm nào tốt cho chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Ất Tỵ 

0
Chia sẻ

Đánh giá sinh con năm nào tốt cho chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Ất Tỵ 

Đánh giá sinh con năm nào tốt cho chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Ất Tỵ. Bạn cần phải dựa vào Ngũ Hành Thiên can địa chi của vợ chồng bạn và con bạn. Sau đó mới có thể đánh giá một cách tổng quát xem năm đó có phải là năm tốt hay năm xấu khi vợ chồng bạn sinh con. 

Đánh giá sinh con năm nào tốt cho chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Ất Tỵ

 • Bố sinh năm 1960,  âm lịch sinh năm Canh Tý mang mệnh Thổ.  theo ngũ hành mệnh thổ của bố là Bích Thượng thổ đất trên vách.
 • Mẹ sinh năm 1965,  âm lịch Ất Tỵ mang Mệnh hỏa.  Theo ngũ hành là Phú Đăng Hỏa  tức lửa đèn.
 •    Đánh giá theo ngũ hàng: tốt nhất là ngũ hành của bố mẹ nên tương sinh với ngũ hành của con.
 • Đánh giá theo xung hợp  Thiên can địa chi: tốt nhất là  Thiên can địa chi của bố mẹ tương hợp với thiên can địa chi của con.
 • Các trường hợp xấu:  Tiểu hung là con không hợp với cha mẹ.  đại hung là cha mẹ không hợp với con.
 • Ngũ hành thiên can địa chi của cha mẹ tương khắc với ngũ hành của con là xấu.

Đánh giá sinh con năm nào tốt cho chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Ất Tỵ

Đánh giá sinh con năm 1983 (  năm Quý Hợi )

 • Nếu bạn sinh con năm Quý Hợi,  con bạn sẽ mang mệnh Thủy. Theo ngũ hành là Đại Hải Thủy tức nước giữa biển.
 • Ngũ Hành của bố là  Thổ, ngũ hành của mẹ là Hỏa,  ngũ hành của con là Thủy. Xét sinh khắc ngũ hành: ” Ngũ hành của bố với con là không tốt,  do mệnh Thổ của bố tương khắc với mệnh Thủy của con. Ngũ hành của mẹ với con không tốt do mệnh Hỏa của mẹ tương khắc với mệnh Thủy của con.  Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 0/4.
 • Thiên Can của  bố là Canh, thiên Can của  mẹ là Ất, Thiên Can của con là Quý.  Xét xung hợp Thiên Can: Thiên Can của bố với con có thể chấp nhận do thiên Can của bố không tương sinh cũng không bị tương khắc với thiên Can của con. Thiên Can của mẹ với thiên Can của con cũng được đánh giá chấp nhận được vì thiên Can của mẹ không được tương sinh với thiên Can của con. Nhưng, Thiên Can của mẹ cũng không bị tương khắc với thiên Can của con.” Điểm thiên Can được đánh giá Đạt 1/2.
 • Địa chi của bố là Tý, địa chi của mẹ là Tỵ, Địa chi của con là Hợi. Xét theo xung hợp địa chi : ” địa chỉ của bố với con rất tốt, do địa chi Tý của bố tương hợp với địa chi Hợi của con. Địa chi của mẹ với con không tốt, do địa chi Tỵ của mẹ xung khắc với địa chi Hợi của con.”  Điểm địa chi xung hợp được đánh giá đạt :2/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát Ngũ Hành Thiên Can Địa Chi của bố mẹ với Ngũ Hành Thiên Can Địa Chi của con đạt 3/10.

Đánh giá sinh con năm nào tốt cho chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Ất Tỵ 

Đánh giá sinh con năm  1984 ( năm Giáp Tý )

 • Nếu bạn sinh con năm  1984 âm lịch sinh năm Giáp Tý.  Con bạn sẽ mang mệnh Kim, theo ngũ hành là Hải Trung Kim tức vàng trong biển.
 • Ngũ Hành :  bố là Thổ, con là Kim, mẹ là Hoả. Xét theo sinh khắc ngũ hành: “ ngũ hành của bố với con được đánh giá rất tốt, do mệnh Thổ của bố tương sinh với mệnh Kim  của con. Ngũ hành của mẹ với con được đánh giá không tốt, do mệnh Hỏa của mẹ tương khắc với mệnh Kim của con.” Điểm ngũ hành sinh khắc được đánh giá đạt : 2/4.
 • Thiên Can:  Thiên Can của bố là Canh, thiên Can của mẹ Ất,  thiên Can của con là Giáp. Xét theo xung hợp Thiên Can : “ Thiên Can của bố với con được đánh giá không tốt do thiên can Canh của bố tương khắc với thiên can Giáp của con.  Thiên Can của mẹ với con được đánh giá chấp nhận được do không tương sinh cũng không bị tương khắc với thiên Can của con.” Điểm thiên can xung hợp được đánh giá Đạt 0.5/2.
 • Địa chi :  địa chi của bố là Tý, địa chỉ của mẹ là Tỵ,  địa chi của con là Tý. Xét theo xung hợp địa chi : “ địa chi của bố với con có thể chấp nhận được do Địa chị của bố không được tương sinh với địa chỉ của con. Nhưng cũng không bị tương khắc với địa chi của con. Địa chỉ của mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với địa chỉ của con nên được đánh giá chấp nhận được.” Xung hợp địa chi được đánh giá đạt 1/4.
 • Tổng kết Ngũ Hành Thiên Can Địa Chi của bố mẹ với ngũ hành thiên can địa chi của con đạt 3.5/10.

Đánh giá sinh con năm  1985 ( năm Ất Sửu )

 • Con bạn sinh năm 1985 âm lịch sinh năm Ất Sửu. Con bạn sẽ mang mệnh Kim tức Bạch Kim. Theo ngũ hành là Hải Trung Kim tức vàng trong biển.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành: ” ngũ hàng của bố và con rất tốt do mệnh Thổ của bố tương sinh với mệnh Kim của con. Ngũ hành của mẹ với con được đánh giá không tốt do mệnh Hỏa của mẹ tương khắc với mệnh Kim của con.”  Điểm ngũ hành sinh khắc được đánh giá đạt 2/4.
 • Đánh giá xung hợp Thiên Can của bố mẹ với con : ”  thiên Can của bố với con được đánh giá rất tốt do thiên can Canh của bố tương sinh với thiên can Ất của con. Thiên Can của mẹ với con chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được do thiên Can của mẹ không tương sinh. Cũng không bị tương khắc với thiên Can của con.”  Điểm xung hợp Thiên Can đạt 1.5/2.
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “địa chi của bố với con được đánh giá rất tốt do địa chị Tý của bố tương  hợp với địa chi Sửu của con. Địa chi của mẹ với con cũng được đánh giá rất tốt do địa chỉ thị của mẹ tương sinh với địa chỉ Sửu của con.” Điểm xung hợp địa chi được đánh giá đạt 4/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát điểm Ngũ Hành Thiên can địa chi của bố mẹ với ngũ hành thiên can địa chi của con đạt 7.5/10.  Đây là năm tốt nếu vợ chồng bạn sinh con.

Đánh giá sinh con năm nào tốt cho chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Ất Tỵ 

đánh giá sinh con năm 1986 ( năm Bính Dần )

 • Nếu con bạn sinh năm 1986, âm lịch sinh năm Bính Dần con bạn mang mệnh hỏa. Theo ngũ hành mệnh hỏa của con bạn là Lò Trung Hỏa tức lửa trong lò.
 • Ngũ hành :  bố là Thổ, con là Hỏa, mẹ là Hoả.  Xét theo sinh khắc ngũ hành : Ngũ hành của bố với con được đánh giá rất tốt do mệnh Thổ của bố tương sinh với mệnh Hỏa của con.  Ngũ hành của mẹ với con chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được do không tương sinh không tương khắc.” Điểm ngũ hành sinh đánh giá đạt : 2.5/4.
 • Thiên Can :  Thiên Can của bố là Canh, thiên Can của mẹ Ất, Thiên Can của con là  Bính. Xét theo xung hợp Thiên Can của bố mẹ với con: “Thiên Can của bố với con không tốt do thiên can Canh của bố tương khắc với thiên can Bính của con.  Thiên Can của mẹ với con được đánh giá ở mức chấp nhận được do không tương sinh cũng không tương khắc.” Điểm thiên can xung hợp đạt: 0.5/2.
 • Địa chi :  bố là Tý, con là Dần, mẹ là Tỵ. Xét xung khắc địa chi của bố mẹ với con: “ địa chỉ của bộ với con chấp nhận được do không tương hợp cũng không tương  khắc. Địa chi của mẹ với con cũng được đánh giá ở mức chấp nhận được do không tương hợp cũng không tương khắc.” Nên điểm địa chi xung hợp của bố mẹ với con được đánh giá đạt 1/4.
 • Cách tổng quát Ngũ Hành Thiên Can Địa Chi bố mẹ với Ngũ Hành Thiên Can Địa Chi của con đạt 4/10.

Đánh giá sinh con năm nào tốt cho chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Ất Tỵ 

Đánh giá sinh con năm 1987 ( năm Đinh Mão )

 • Nếu bạn sinh con năm 1987,  sinh năm âm lịch Đinh Mão con bạn sẽ mang mệnh Hỏa.  Theo ngũ hành mệnh hỏa của con bạn là Lò Trung Hỏa tức lửa trong lò.
 • Ngũ hành : bố  là Thổ, mẹ là Hỏa, con là Hỏa.  Xét ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “ Ngũ hành của bố với con được đánh giá rất tốt do mệnh Thổ của bố tương sinh với mệnh Hỏa của con. Ngũ hành của mẹ với con chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được do không tương sinh cũng không tương khắc.”  Điểm ngũ hành sinh khắc được đánh giá đạt 2.5/4.
 • Thiên Can :  Thiên Can của bố là Canh, Thiên Can của con là Đinh Thiên Can của mẹ là Ất.  Xét xung hợp Thiên Can của bố mẹ với con : “ Thiên Can của bố với con được đánh giá ở mức chấp nhận được.  Do không tương khắc cũng không tương sinh với nhau. Thiên Can của mẹ với con cũng được đánh giá ở mức chấp nhận được do không tương sinh cũng không tương khắc.”  Điểm sinh hoạt Thiên Can của bố mẹ với con được đánh giá đạt 1/2.
 • Xét xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “ địa chỉ của con được đánh giá ở mức chấp nhận được do không tương hợp cũng không bị tương sinh. Địa chi của mẹ với con cũng được đánh giá ở mức chấp nhận được do không tương  hợp cũng không tương sinh.” Địa chi xung hợp được đánh giá đạt 1/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát Ngũ Hành Thiên Can Địa chi của bố mẹ với Ngũ hành Thiên can Địa chi của con đạt 4.5/10.