Trang chủ Tử Vi Tuổi TÝ Đánh giá năm sinh con của chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi...

Đánh giá năm sinh con của chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Nhâm Dần

0
Chia sẻ

Đánh giá năm sinh con của chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Nhâm Dần

Đánh giá năm sinh con của chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Nhâm Dần. Việc đánh giá cần dựa trên yếu tố Ngũ Hành, Thiên Can, Địa chi của bố mẹ với con. Sau đó mới có thể đưa ra kết luận năm đó là năm xấu hay năm tốt khi vợ chồng bạn sinh con.

Đánh giá năm sinh con của chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Nhâm Dần

 • Bố sinh năm 1960, âm lịch sinh năm Canh Tý. Theo ngũ hành bố thuộc mạng Thổ, mạng thổ của bố là Bích Thượng Thổ tức là đất trên vách.
 • Mẹ sinh năm 1962, âm lịch sinh năm Nhâm Dần. Theo ngũ hành mẹ mệnh Kim, mệnh Kim của mẹ là Bạch Kim.
 • Đánh giá về Ngũ hành, năm tốt bố mẹ với con tương sinh. Năm xấu bố  mẹ với con tương khắc.
 • Thiên can, Địa chi của bố mẹ tương hợp với Thiên Can, Địa chi của con là tốt nhất.
 • Trường hợp xấu : con không hợp với bố mẹ là tiểu hung, bố mẹ không hợp với con là Đại hung.

Đánh giá năm sinh con của chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Nhâm Dần

Đánh giá sinh con năm 1980 ( năm Canh Thân ):

 • Âm lịch sinh năm Canh Thân, con bạn mang mệnh Mộc. Theo ngũ hành mệnh Mộc của con bạn là Thạch Lựu Mộc tức gỗ thạch Lựu.
 • Xét theo ngũ hành sinh khắc : “ Mệnh Thổ của bố tương khắc với mệnh Mộc của con, nên đánh giá không tốt. Mệnh Kim của mẹ tương khắc với mệnh Mộc của con, nên đánh giá không tốt” Do vậy mà điểm ngũ hành sinh khắc được đánh giá đạt 0/4.
 • Xét theo thiên can xung hợp : “Thiên can Canh của bố và thiên can Nhâm của mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với thiên can Canh của con. Nên thiên can xung hợp của bố mẹ chỉ được đánh giá chấp nhận được.” Điểm thiên can xung hợp được đánh giá đạt 1/2.
 • Xét địa chi xung hợp : “Địa chi Tý của bố tương hợp với địa chi Thân của con, nên được đánh giá rất tốt. Địa chi của mẹ và con lại bị đánh giá không tốt, do địa chi Dần của mẹ tương khắc với địa chi Thân của con.” Điểm địa chi xung hợp được 2/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với con đạt 3/10.

Đánh giá năm sinh con của chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Nhâm Dần

Đánh giá sinh con năm 1981 ( năm Tân Dậu ):

 • Nếu con bạn sinh năm âm lịch Tân Dậu ( 1981 ), theo ngũ hành mang mệnh Mộc. Mệnh Mộc của con bạn là Thạch Lựu Mộc tức gỗ thạch Lựu.
 • Xét theo ngũ hành sinh khắc : “ Ngũ hành của bố là Thổ, ngũ hành của con là Mộc, ngũ hành của bố và con tương khắc với nhau. Đán giá ngũ hành của bố và con là không tốt. Ngũ hành của mẹ là Kim tương khắc với ngũ hành của con là Mộc. Nên ngũ hành của mẹ với con đánh giá là không tốt.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 0/4.
 • Thiên can của bố là Canh, Thiên can của con là Tân, Thiên can của mẹ là Nhâm. Theo thiên can xung hợp “ Thiên can Canh của bố và thiên can Nhâm của mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với thiên can Tân của con.” Đánh giá điểm thiên can xung hợp của bố mẹ với con đạt 1/2.
 • Xét địa chi xung hợp của bố mẹ với con : “Địa chi của bố là Tý, Địa chi của mẹ là Dần, địa chi của bố mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với địa chi của con. Như vậy được đánh giá là có thể chấp nhận được.” Điểm địa chi xung hợp đạt 1/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát điểm Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với con đạt 2/10.

Đánh giá năm sinh con của chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Nhâm Dần

Đánh giá sinh con năm 1982 ( năm Nhâm Tuất ):

 • Con bạn sinh năm âm lịch Nhâm Tuất ( năm 1982 ) sẽ mang mệnh Thủy. Theo ngũ hành mệnh Thủy của con bạn là Đại Hải Thủy tức nước giữa biển.
 • Đánh giá theo ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Kim tương sinh với ngũ hành của con là Thủy, nên ngũ hành của mẹ với con được đánh giá rất tốt. Ngũ hành của bố với là Thổ tương khắc với ngũ hành mệnh Kim của mẹ, nên được đánh giá không tốt.” Điểm ngũ hánh sinh khắc được đánh giá đạt 2/4.
 • Thiên can của bố là Canh, Thiên can của con là Nhâm, Thiên can của mẹ là Nhâm. Xét theo thiên can xung hợp : “Thiên can của bố mẹ với con được đánh giá có thể chấp nhận được, do thiên can của bố mẹ không được tương sinh cũng không bị tương khắc với con.” Điểm thiên can xung hợp được đánh giá đạt 1/2.
 • Xét địa chi xung hợp của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ với con được đánh giá rất tốt, do địa chi Dần của mẹ tương sinh với địa chi Tuất của con. Địa chi của bố con con được đánh giá ở mức chấp nhận được, do địa chi của mẹ không tương hợp cũng không tương khắc với địa chi của con.” Điểm địa chi xung hợp được đánh giá đạt 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát điểm Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của con là 5.5/10.

Đánh giá năm sinh con của chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Nhâm Dần

Đánh giá sinh con năm 1983 ( năm Quý Hợi ):

 • Sinh con âm lịch Quý Hợi ( năm 1983 ), con có mệnh Thủy. Theo ngũ hành mệnh Thủy của con bạn là Đại Hải Thủy ( tức nước giữa biển ).
 • Đánh giá cát hung theo ngũ hành sinh khắc : “ Ngũ hành của bố với ngũ hành của con không tốt, do mệnh Thổ của bố tương khắc với mệnh Thủy của con. Nhưng, ngũ hành của mẹ với con lại được đánh giá rất tốt do mệnh Kim của mẹ tương sinh với mệnh Thủy của con.” Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc đạt 2/4.
 • Đánh giá hung cát qua Thiên can xung hợp : “Thiên can của bố là Canh, Thiên can của mẹ là Nhâm, Thiên can của con là Quý. Thiên can của bố mẹ và con được đán giá là chấp nhận được. Do thiên can của bố mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với thiên can của con.” Điểm thiên can xung hợp đạt 1/2.
 • Đánh giá hung cát qua địa chi xung hợp : “ Địa chi của bố là Tý, địa chi của mẹ là Dần, địa chi của con là Hợi. Địa chi Tý của bố và địa chi Dần của mẹ tương hợp với địa chi Hợi của con. Nên theo thiên can xung hợp, địa chi của bố mẹ với con được đánh giá rất tốt.” Điểm địa chi xung hợp được đánh giá đtạ 4/4.
 • Đánh giá tổng hợp điểm Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với Ngũ hành, Thiên Can, Địa chi của con đạt 7/10.

Đánh giá năm sinh con của chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Nhâm Dần

Đánh giá sinh con năm 1984 ( năm Giáp Tý ):

 • Nếu con bạn sinh năm âm lịch Giáp Tý ( năm 1984 ), con bạn mệnh Kim. Theo ngũ hành là Hải Trung Kim tức vàng trong biển.
 • Đánh giá cát hung theo ngũ hành sinh khắc : “ Ngũ hành của mẹ với con chỉ được đánh giá ở  mức chấp nhận được. Do ngũ hành của mẹ không được tương sinh cũng không bị tương khắc với ngũ hành của con. Nhưng, Ngũ hành mệnh Thổ của bố lại tương sinh với Ngũ hành mệnh Kim của con nên được đánh giá rất tốt.” Điểm ngũ hành sinh khắc đạt 2.5/4.
 • Thiên can của bố là Canh, Thiên can của mẹ là Nhâm, Thiên can của con là Giáp. Xét theo thiên can xung hợp : “ Thiên can của bố với con được đánh giá không tốt, do thiên can Canh của bố tương khắc với thiên can Giáp của con. Thiên can của mẹ với con chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được, do thiên can của mẹ không tương sinh cũng không bị tương khắc với tiên can của con.” Điểm thiên can xung hợp được đánh giá đạt 0.5/2.
 • Địa chi của bố là Tý, địa chi của mẹ là Dần, Địa chi của con là Tý. Xét theo địa chi xung hợp : “Địa chi của bố mẹ với con chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được. Do địa chi của bố mẹ với con không được tương sinh cũng không bị tương khắc với địa chi của con.” Điểm địa chi xung hợp chỉ đạt 1/4.
 • Đánh giá tổng kết điểm Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của con đạt 4/10.

Đánh giá năm sinh con của chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Nhâm Dần

Đánh giá sinh con năm 1985 ( năm Ất Sửu ):

 • Con bạn sinh năm âm lịch Ất Sửu ( 1985 ), con bạn mang mệnh Kim. Theo ngũ hành là Hải trung Kim tức vàng trong biển.
 • Xét ngũ hành sinh khắc : “Ngũ hành của bố với con được đánh giá rất tốt, do mệnh Thổ của Bố tương sinh với mệnh Kim của con. Ngũ hành của mẹ với con chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được, do ngũ hành của mẹ không tương sinh cũng không bị tương khắc với ngũ hành của con.” Điểm ngũ hành sinh khắc đạt 2.5/4.
 • Xét thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của bố là Canh tương sinh với thiên can Ất của con, nên được đánh giá rất tốt. Thiên can của mẹ và con được đánh giá ở mức chấp nhận được, do thiên can của mẹ không tương sinh cũng không bị tương khắc với thiên can của con.” Điểm thiên can đạt 1.5/2.
 • Xét địa chi xung hợp : “ Địa chi của bố với con được đánh giá rất tốt, do địa chi Tý của bố tương hợp với địa chi Sửu của con. Địa chi của mẹ với con chỉ đánh giá ở mức chấp nhận được, do địa chi của mẹ không tương hợp cũng không bị tương khắc với địa chi của con. Điểm địa chi xung hợp đạt 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát điểm Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của con là 6.5/10.