Trang chủ Tử Vi Tuổi TÝ Chồng Mậu Tý vợ Bính Thân sinh con năm nào tốt?

Chồng Mậu Tý vợ Bính Thân sinh con năm nào tốt?

0
Chia sẻ

Chồng Mậu Tý vợ Bính Thân sinh con năm nào tốt?

Chồng Mậu Tý vợ Bính Thân sinh con năm nào tốt? Cần dựa vào ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ đánh giá với ngũ hành thiên can địa chi của con. Đánh giá trên thang điểm 10 để thấy rõ năm nào sinh con tốt.

Chồng Mậu Tý vợ Bính Thân sinh con năm nào tốt?

 • Chồng sinh năm 2008, âm lịch sinh năm Mậu Tý thì mang mệnh Hỏa. Mệnh Hỏa của chồng bạn là Bích Lôi Hỏa tức lửa trong chớp.
 • Vợ sinh năm 2016, âm lịch sinh năm Bính Thân thì vợ bạn mang mệnh Hỏa. Mệnh Hỏa này theo ngũ hành là Sơn Hạ Hỏa tức lửa chân núi.

Chồng Mậu Tý vợ Bính Thân sinh con năm nào tốt?

Sinh con năm 2034 ( năm Giáp  Dần ) :

 • Nếu sinh con năm 2034, âm lịch sinh năm Giáp Dần thì con bạn mang mệnh Thủy. Theo ngũ hành mệnh Thủy của con bạn là Đại Khê Thủy tức nước giữa khe lớn.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Hỏa, con là Thủy, bố là Hỏa. Ngũ hành của bố mẹ với con tương khắc, nên ngũ hành của mẹ với con bị đánh giá là không tốt.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con là 0/4.
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Bính, con là Giáp, bố là Mậu. Thiên can của bố với con không tốt, do thien can Mậu của bố tương khắc với thiên can Giáp của con. Thiên can của mẹ với con ở mức chấp nhận được, do thiên can của mẹ với con không tương sinh cũng không tương khắc.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con đạt 0.5/2.
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của bố là Tý, con là Dần, mẹ là Thân. Địa chi của mẹ với con bị đánh giá là không tốt, do đại chi Thân của mẹ xung khắc với địa chi Dần của con. Địa chi của bố không tương hợp cũng không xung khắc với địa chi của con. Nên địa chi của bố với con được đánh giá ở mức chấp nhận được.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 0.5/4.
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 1/10.

Chồng Mậu Tý vợ Bính Thân sinh con năm nào tốt?

Sinh con năm 2035 ( năm Ất Mão ):

 • Sinh con năm 2035, âm lịch sinh năm Ất Mão thì con bạn mang mệnh Thủy . Theo ngũ hành mệnh Thủy của con bạn là Đại Khê Thủy tức nước giữa khe lớn.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Hỏa, con là Thủy, bố là Hỏa. Ngũ hành của bố mẹ với con được đánh giá không tốt, do ngũ hành mệnh Hỏa của bố mẹ tương khắc với ngũ hành mệnh Thủy của con.” Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 0/4.
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Bính, con là Ất, bố là Mậu. Thiên can của bố mẹ với con không tương khắc cũng không tương sinh. Nên thiên can của bố mẹ với con được đánh giá ở mức chấp nhận được.” Điểm thiên can xung hợp của bố mẹ với con là 1/2.
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Thân, con là Mão, bố là Tý. Địa chi của bố mẹ với con được đánh giá ở mức chấp nhận được. Do địa chi của bố mẹ không bị xung khắc cũng không được tương hợp với con.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 1/4.
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 2/10.

Chồng Mậu Tý vợ Bính Thân sinh con năm nào tốt?

Sinh con năm 2036 ( năm Bính Thìn ):

 • Sinh con năm 2036, âm lịch sinh năm Bính Thìn thì mang mệnh Thổ. Theo ngũ hành, mệnh Thổ của con bạn là Sa Trung Thổ tức đất trong cát.
 • Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành của bố mẹ là Hỏa, con là Thổ. Ngũ hành của bố mẹ với con được đánh giá rất tốt, do ngũ hành mệnh Hỏa của bố mẹ tương sinh với ngũ hành của con.” Nên điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con đạt 4/4.
 • Đánh giá theo thiên can xung hợp của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Bính, bố là Mậu, con là Bính. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được do thiên can của bố mẹ với con không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm sinh khắc thiên can của bố mẹ với con đạt 1/2.
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa cho của bố là Tý, con là Thìn, mẹ là Thân. Địa chi của bố mẹ với con được đánh giá rất tốt, do địa chi của bố mẹ tương sinh với địa chi Thìn của con.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 4/4.
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 9/10. Đây là năm rất tốt để vợ chồng bạn sinh con.

Chồng Mậu Tý vợ Bính Thân sinh con năm nào tốt?

Sinh con năm 2037 ( năm Đinh Tỵ  ):

 • Sinh con năm 2037, âm lịch sinh năm Đinh Tỵ thì con bạn mang mệnh Thổ. Theo ngũ hành mệnh Thổ của con bạn là Sa Trung Thổ tức đất trong cát.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “ ngũ hành của bố mẹ là Hỏa, con là Thổ. Ngũ hành mệnh Hỏa của bố mẹ tương sinh với ngũ hành mệnh Thổ của con nên được đánh giá rất tốt.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 4/4.
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của bố là Mậu, con là Đinh, mẹ là Bính. Thiên can của bố mẹ với con chấp nhận được. Vì thiên can của bố mẹ với con không được tương sinh cũng không bị tương khắc.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con đạt 1/2.
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của bố là Tý, mẹ là Thân, con là Tỵ. Địa chi của mẹ với con rất tốt, do địa chi Thân của mẹ tương hợp với địa chi Tỵ của con. Địa chi Tý của bố không bị xung khắc nhưng cũng không được tương hợp với địa chi của con. Nên địa chi của bố với con chấp nhận được.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 2.5/4.
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 7.5/10.

Chồng Mậu Tý vợ Bính Thân sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2038 ( năm Mậu Ngọ ):

 • Sinh con năm 2038, âm lịch sinh năm Mậu Ngọ thì con bạn mang mệnh Hỏa. Mệnh Hỏa của con bạn là Thiên Thượng Hỏa tức lửa trên trời.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành mệnh Hỏa của bố mẹ và con không tương sinh cũng không tương khắc với nhau. Nên ngũ hành của bố mẹ với con chấp nhận được.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con đạt 1/4.
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can mẹ là Bính, con là Mậu, bố là Mậu. Thiên can của bố mẹ không bị tương khắc với thiên can của con. Thiên can của bố mẹ cũng không tương sinh với thiên can của con. Nên thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con đạt 1/2.
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Thân, con là Ngọ, bố là Tý. Địa chi của mẹ với con có thể chấp nhận được. Vì không tương hợp cũng không xung khắc. Thiên can của bố với con được đánh giá không tốt. Do thiên can Tý của bố xung khắc với thiên can Ngọ của con.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con đạt 0.5/4.
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 2.5/10.

Chồng Mậu Tý vợ Bính Thân sinh con năm nào tốt?

Tổng điểm đánh giá giữa ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con  từ năm 2039 đến năm 2042:

 • Sinh con năm 2039, âm lịch sinh năm Kỷ Mùi thì con bạn mang mệnh Hỏa. Mệnh Hỏa của con bạn là Thiên Thượng Hỏa tức Lửa Trên Trời. Thiên can của con bạn là Hỏa, địa chi của con bạn là Mùi. Tổng điểm đánh giá với ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 3/10.
 • Sinh con năm 2040, âm lịch sinh con năm Canh Thân thì con bạn mang mệnh Mộc ( Thạch Lựu Mộc tức gỗ thạch lựu ). Thiên can của con bạn là Canh, địa chi của con bạn là Thân. Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can của bố mẹ với con đạt 7/10.
 • Sinh con năm 2041, âm lịch sinh năm Tân Dậu thì con bạn mang mệnh Mộc ( Thạch Lựu Mộc tức gỗ thạch lựu ). Thiên can của con bạn là Tân, địa chi của con bạn là Dậu. Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can của bố mẹ với con đạt 6.5/10.
 • Sinh con năm 2042, âm lịch sinh con năm Nhâm Tuất thì con bạn mang mệnh Thủy ( Đại hải thủy tức nước giữa biển ). Thiên can là Nhâm, địa chi là Tuất. Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can của bố mẹ với con đạt 1/10.