Trang chủ Tử Vi Tuổi SỬU Chồng Kỷ Sửu vợ Đinh Dậu sinh con năm nào đẹp?

Chồng Kỷ Sửu vợ Đinh Dậu sinh con năm nào đẹp?

0
Chia sẻ

Chồng Kỷ Sửu vợ Đinh Dậu sinh con năm nào đẹp?

Chồng Kỷ Sửu vợ Đinh Dậu sinh con năm nào đẹp? Sinh con năm nào xấu, việc đánh giá cần dựa vào nhiều yếu tố. Đánh giá chi tiết ngũ hành của bố mẹ với con. Đánh giá xung hợp thiên can địa chi của bố mẹ với con. Như vậy, bạn mới có thể đánh giá được năm nào sinh con tốt. Giúp bạn tránh được những năm xấu định sinh con.

Chồng Kỷ Sửu vợ Đinh Dậu sinh con năm nào đẹp?

 • Bố sinh năm 2009, âm lịch sinh năm Kỷ Sửu. Ngũ hành của bố là Hỏa, mệnh Hỏa của bố là Bích Lôi Hỏa tức lửa trong chớp. Thiên can là Kỷ, địa chi là Sửu.
 • Mẹ sinh năm 2017, âm lịch sinh năm Đinh Dậu. Ngũ hành của mẹ là Hỏa, mệnh Hỏa của con bạn là Sơn Hạ Hỏa tức lửa chân núi. Thiên can của mẹ là Đinh, địa chi của mẹ là Dậu.

Chồng Kỷ Sửu vợ Đinh Dậu sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2035 ( năm Ất Mão ):

 • Sinh con năm 2035, âm lịch sinh năm Ất Mão. Con bạn mang mệnh Thủy, mệnh Thủy của con bạn là Đại Khê Thủy tức nước giữa khe.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Hỏa, con là Thủy, bố là Hỏa. Ngũ hành của bố mẹ với con không tốt. Do ngũ hành mệnh Hỏa của bố mẹ tương khắc với mệnh Thủy của con.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 0/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Đinh, con là Ất, bố là Kỷ. Thiên can của bố với con không tốt. Do thiên can Kỷ của bố tương khắc với thiên can Ất của con. Thiên can của mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do thiên can của mẹ với con không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là 0.5/2
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Dậu, con là Mão, bố là Sửu. Địa chi của bố với con ở mức chấp nhận được. Do địa chi của bố với con không tương khắc cũng không tương sinh. Địa chi của mẹ với con không tốt, do địa chi Dậu của mẹ tương khắc với địa chi Mão của con.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 0.5/4
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 1/10

Chồng Kỷ Sửu vợ Đinh Dậu sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2036 ( năm Bính Thìn ):

 • Sinh con năm 2036, âm lịch sinh con năm Bính Thìn. Ngũ hành của con bạn là Thổ, mệnh Thổ của con bạn là Sa Trung Thổ tức đất trong cát.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Hỏa, con là Thổ, bố là Hỏa. Ngũ hành của bố mẹ với con rất tốt. Do mệnh Hỏa của bố mẹ tương sinh với mệnh Thổ của con.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 4/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Đinh, con là Bính, bố là Kỷ. Thiên can của bố với con ở mức chấp nhận được. Do thiên can của bố với con không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Dậu, con là Thìn, bố là Sửu. Địa chi của bố với con ở mức chấp nhận được. Do địa chi của bố với con không xung khắc cũng không tương hợp. Địa chi của mẹ với con rất tốt, do địa chi Dậu của mẹ tương hợp với địa chi Thìn của con.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 2.5/4
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 7.5/10

Chồng Kỷ Sửu vợ Đinh Dậu sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2037 ( năm Đinh Tỵ ):

 • Sinh con năm 2037, âm lịch sinh năm Đinh Tỵ. Con bạn mệnh Thổ, mệnh Thổ của con bạn là Sa Trung Thổ tức đất trong cát.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Hỏa, bố là Hỏa, con là Thổ. Ngũ hành mệnh Hỏa của bố mẹ tương sinh với ngũ hành mệnh Thổ của con. Ngũ hành của bố mẹ với con rất tốt.” Điểm đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 4/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : Thiên can của mẹ là Đinh, con là Đinh, bố là Kỷ. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do thiên can của bố mẹ với con không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Dậu, con là Tỵ, bố là Sửu. Địa chi của bố mẹ với con rất tốt, do địa chi của bố mẹ tương hợp với địa chi của con.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 4/4
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 9/10

Chồng Kỷ Sửu vợ Đinh Dậu sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2038 ( năm Mậu Ngọ ):

 • Sinh con năm 2038, âm lịch sinh năm Mậu Ngọ. Ngũ hành của con bạn là Hỏa. Mệnh Hỏa của con bạn là Thiên Thượng Hỏa tức lửa trên trời.
 • Đánh giá xung khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Hỏa, con là Hỏa, bố là Hỏa. Ngũ hành của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do ngũ hành của bố mẹ với con không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là ¼
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Đinh, con là Mậu, bố là Kỷ. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do thiên can của bố mẹ với con không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Dậu, con là Ngọ, bố là Sửu. Địa chi của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do địa chi của bố mẹ với con không xung khắc cũng không tương hợp.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là ¼
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 3/10

Chồng Kỷ Sửu vợ Đinh Dậu sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2039 ( năm Kỷ Mùi ):

 • Sinh con năm 2039, âm lịch sinh con năm Kỷ Mùi. Ngũ hành của con bạn là Hỏa, mệnh Hỏa của con bạn là Thiên Thượng Hỏa tức lửa trên trời.
 • Đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Hỏa, con là Hỏa, bố là Hỏa. Ngũ hành của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do ngũ hành của bố mẹ không tương khắc cũng không tương sinh với con.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là ¼
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Đinh, con là Kỷ, bố là Kỷ. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do thiên can của bố mẹ với con không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Dậu, con là Mùi, bố là Sửu. Địa chi của bố với con rất tốt, do địa chi Sửu của bố với địa chi Mùi của con. Địa chi của mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do địa chi của mẹ với con không không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 2.5/4
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 4.5/10

Chồng Kỷ Sửu vợ Đinh Dậu sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2040 ( năm Canh Thân ):

 • Sinh con năm 2040, âm lịch sinh năm Canh Thân. Ngũ hành của con bạn là Mộc, mệnh Mộc của con bạn là Thạch Lựu Mộc tức gỗ thạch lựu.
 • Đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Hỏa, con là Mộc, bố là Hỏa. Ngũ hành của bố mẹ với con rất tốt. Do mệnh Hỏa của bố mẹ tương sinh với mệnh Mộc của con.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 4/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Đinh, con là Canh, bố là Kỷ. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được được. Do thiên can của bố mẹ với con không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Dậu, con là Thân, bố là Sửu. Địa chi của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do địa chi của mẹ với con không tương hợp cũng không xung khắc.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là ¼
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 6/10