Trang chủ Tử Vi Tuổi SỬU Chồng Kỷ Sửu vợ Bính Thân sinh con năm nào đẹp?

Chồng Kỷ Sửu vợ Bính Thân sinh con năm nào đẹp?

0
Chia sẻ

Chồng Kỷ Sửu vợ Bính Thân sinh con năm nào đẹp?

Chồng Kỷ Sửu vợ Bính Thân sinh con năm nào đẹp? Vợ chồng bạn cần phải đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con. Như vậy mới có thể xác định được năm nào tốt  để sinh con, năm nào không tốt để sinh con.

Chồng Kỷ Sửu vợ Bính Thân sinh con năm nào đẹp?

 • Bố sinh năm 2009, âm lịch sinh năm Kỷ Sửu. Ngũ hành của bố là Hỏa, mệnh Hỏa của bố là Bích Lôi Hỏa tức lửa trong chớp. Thiên can là Kỷ, địa chi là Sửu.
 • Mẹ sinh năm 2016, âm lịch sinh năm Bính Thân. Ngũ hành của mẹ là Hỏa, mệnh Hỏa của mẹ là Sơn Hạ Hỏa tức lửa chân núi. Thiên can là Bính, địa chi là Thân.
 • Sinh con cần tránh năm tiểu hung và đại hung. Tiểu hung là khi con không hợp với bố mẹ. Đại hung là khi bố mẹ không hợp với con. Trong trường hợp bắt buộc phải chọn nên chọn tiểu hung tránh đại hung.

Chồng Kỷ Sửu vợ Bính Thân sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2034 ( năm Giáp Thân ):

 • Đánh giá sinh con năm 2034, âm lịch sinh năm Giáp Thân. Mệnh Thủy của con bạn là Đại Khê Thủy tức nước trong khe lớn.
 • Đánh giá ngũ hành  sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Hỏa, con là Thủy, bố là là Hỏa. Ngũ hành của bố mẹ với con không tốt, do ngũ hành của bố mẹ với con tương khắc.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 0/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Bính, con là Giáp, bố là Kỷ. Thiên can của mẹ với con không tương khắc cũng không tương sinh. Thiên can của mẹ với con ở mức chấp nhận được. Thiên can của bố với con rất tốt, do thiên can của bố tương sinh với thiên can Giáp của con.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là 1.5/2
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Thân, bố là Sửu, con là Dần. Địa chi của bố với con ở mức chấp nhận được. Do không tương khắc cũng không tương sinh. Địa chi của mẹ với con không tốt, do địa chi Thân của mẹ xung khắc với địa chi Dần của con.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 0.5/4
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 2/10

Chồng Kỷ Sửu vợ Bính Thân sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2035 ( năm Ất Mão ):

 • Sinh con năm 2035, âm lịch sinh năm Ất Mão. Ngũ hành của con là Thủy, mệnh Thủy của con bạn là Đại Khê Thủy tức nước giữa khe lớn.
 • Đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Hỏa, con là Thủy, bố là Hỏa. Ngũ hành của bố mẹ với con không tốt. Do ngũ hành của bố mẹ với con tương khắc với nhau.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 0/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Bính, con là Ất, bố là Kỷ. Thiên can của bố với con không tốt, do thiên can Kỷ của bố tương khắc với thiên can Ất của con. Thiên can của mẹ với con ở mức chấp nhận được.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là 0.5/2
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Thân, con là Mão, bố là Sửu. Địa chi của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được do không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là ¼
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 1.5/10

Chồng Kỷ Sửu vợ Bính Thân sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2036 ( năm Bính Thìn ):

 • Sinh con năm 2036, âm lịch sinh năm Bính Thìn. Ngũ hành của con bạn là Thổ, mệnh Thổ của con bạn là Sa Trung Thổ tức đất trên cát.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của bố mẹ là Hỏa, ngũ hành của con là Thổ. Ngũ hành của bố mẹ với con rất tốt, do ngũ hành của bố mẹ tương sinh với ngũ hành của con.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 4/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Bính, con là Bính, bố là Kỷ. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không tương khắc cũng không tương sinh. Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Thân, con là Thìn, bố là Sửu. Địa chi của bố với con ở mức chấp nhận được. Do không tương khắc cũng không tương sinh. Địa chi của mẹ với con rất tốt, do địa chi Thân của mẹ tương hợp với địa chi Thìn của con.” Điểm đánh giá xung hợp đại chi của bố mẹ với con là 2.5/4
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 7.5/10

Chồng Kỷ Sửu vợ Bính Thân sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2037( năm Đinh Tý ):

 • Sinh con năm 2037, âm lịch sinh con năm Đinh Tý. Mệnh Thổ của con bạn là Sa Trung Thổ tức đất trong cát.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Hỏa, bố là Hỏa, con là Thổ. Ngũ hành của bố mẹ với con rất tốt,  do ngũ hành mệnh Hỏa của bố mẹ tương sinh với ngũ hành mệnh Thổ của con.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 4/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Bính, con là Đinh, bố là Kỷ. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không tương sinh cũng không tương khắc.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Thân, con là Tỵ, bố là Sửu. Địa chi của bố mẹ tương hợp với địa chi của con. Do đó, địa chi của bố mẹ với con rất tốt.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 4/4
 • Tổng điểm đánh  giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 9/10

Chồng Kỷ Sửu vợ Bính Thân sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2038 ( năm Mậu Ngọ ):

 • Sinh con năm 2038, âm lịch sinh con năm Mậu Ngọ. Ngũ hành của con bạn là Hỏa, mệnh Hỏa của con bạn là Thiên Thượng Hỏa tức lửa trên trời.
 • Đánh giá xung hợp ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Hỏa, con là Hỏa, bố là Hỏa. Ngũ hành của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là ¼
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Bính, con là Mậu, bố là Kỷ. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Thân, con là Ngọ, bố là Sửu. Địa chi của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không xung khắc cũng không tương hợp.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là ¼
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 3/10

Chồng Kỷ Sửu vợ Bính Thân sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2039 ( năm Kỷ Mùi ):

 • Sinh con năm 2039, âm lịch sinh con năm Kỷ Mùi. Ngũ hành của con bạn là Hỏa, mệnh Hỏa của con bạn là Thiên Thượng Hỏa tức lửa trên trời.
 • Đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Hỏa, con là Hỏa, bố là Hỏa. Ngũ hành  của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không tương sinh cũng không tương khắc.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là ¼
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Bính, con là Kỷ, bố là Kỷ. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Thân, con là Mùi, bố là Sửu. Địa chi của mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không tương hợp cũng không xung khắc. Địa chi của bố với con rất tốt, do địa chi Sửu của bố tương hợp với địa chi Mùi của con.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 2.5/4
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 4.5/10.

Từ năm 2034 – 2039, năm tốt nhất để sinh con là 2036 ( năm Bính Thìn ) và 2037 ( năm Đinh Tý ). Mong vợ chồng bạn sinh con được đúng vào năm tốt.