Trang chủ Tử Vi Tuổi TÝ Chồng Giáp Tý vợ Canh Ngọ nên sinh con năm nào?

Chồng Giáp Tý vợ Canh Ngọ nên sinh con năm nào?

0
Chia sẻ

Chồng Giáp Tý vợ Canh Ngọ nên sinh con năm nào?

Chồng Giáp Tý vợ Canh Ngọ nên sinh con năm nào? Cần dựa vào sự đánh giá chi tiết về ngũ hành thiên can địa chi. Sau đó mới có thể tổng hợp lại, dựa trên số điểm đạt được theo thang  điểm 10 để đánh giá.

Chồng Giáp Tý vợ Canh Ngọ nên sinh con năm nào?

 •        Bố sinh năm 1984, âm lịch sinh năm Giáp  Tý tức bố mệnh Kim. Mệnh Kim của bố, theo ngũ hành là Hải Trung Kim tức vàng trong biển.
 •        Mẹ sinh năm 1990, âm lịch sinh năm Canh Ngọ tức mẹ mệnh Thổ. Theo ngũ hành mệnh Thổ của mẹ là Bích Thượng Thổ tức đất ven đường.
 •        Trường hợp xấu là khi con không hợp với cha mẹ hoặc cha mẹ không hợp với con. Tiểu hung là khi con không hợp với cha mẹ, đại hung là khi cha mẹ không hợp với con. Nếu bắt buộc phải chọn một trong hai, nên chọn tiểu hung tránh đại hung.

Chồng Giáp Tý vợ Canh Ngọ nên sinh con năm nào?

Dự định năm 2018 sinh con :

 •        Sinh con năm 2018, âm lịch sinh năm Mậu Tuất thì con bạn mang mệnh Mộc. Theo  ngũ hành mệnh Mộc của con bạn là Bình Địa Mộc tức gỗ đồng bằng.
 •        Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con :  “ Ngũ hành của bố là Kim, ngũ hành của mẹ là Thổ, ngũ hành của bố mẹ với con là không tốt do ngũ hành của bố mẹ tương khắc với ngũ hành của con.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 0/4.
 •        Xét theo thiên can xung hợp : “ Thiên can Giáp của bố và thiên can Mậu của con tương khắc với nhau, nên bị đánh giá là không tốt. Thiên can Canh của mẹ với thiên can Mậu của con không tương sinh cũng không tương khắc với nhau. Nên có thể đánh giá ở mức chấp nhận được.” Điểm Thiên can xung hợp của bố mẹ với con đạt 0.5/2.
 •        Địa chi xung hợp của bố mẹ với con : “ Địa chi của mẹ là Ngọ và Địa chi của con là Tuất không tương hợp nhưng cũng không bị xung khắc, nên vẫn có thể chấp nhận được. Địa chi của bố với con là rất tốt, do địa chi Tý của bố với địa chi Tuất của con tương hợp với nhau.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 2.5/4.
 •        Đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 3/10.

Chồng Giáp Tý vợ Canh Ngọ nên sinh con năm nào?

Dự định năm 2019 sinh con :

 •       Năm 2019 sinh con, âm lịch sinh năm Kỷ Hợi thì con bạn mang mệnh Mộc. Theo ngũ hành là Bình Địa Mộc tức gỗ đồng bằng.
 •        Đánh giá theo ngũ hành xung khắc : “ Bố ngũ hành là Kim, mẹ ngũ hành là Thổ, ngũ hành của bố mẹ với con không tốt do tương khắc với nhau.” Nên điểm sinh khắc ngũ hành chỉ đạt 0/4.
 • Thiên can của bố mẹ với con : “ Thiên can Giáp của bố với thiên can Kỷ của con tương sinh với nhau, nên được đánh giá rất tốt. Thiên can Canh của mẹ dù không được tương sinh nhưng cũng không bị tương khắc với thiên can Kỷ của con.” Nên điểm Thiên can xung hợp của bố mẹ với con chỉ đạt 1.5/2.
 • Địa chi của bố mẹ với con : “ Địa chi của mẹ là Ngọ không được tương sinh nhưng cũng không bị tương khắc với con, nên được đánh giá có thể chấp nhận. Địa chi của bố là Tý, địa chi của con là Hợi tương hợp với nhau nên được đánh giá rất tốt.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 4/10.

Chồng Giáp Tý vợ Canh Ngọ nên sinh con năm nào?

Dự định năm 2020 sinh con :

 • Năm âm lịch Canh Tý ( 2020 ) thì con bạn mang mệnh Thổ. Theo ngũ hành mệnh Thổ của con bạn là Bích Thượng Thổ tức đất trên vách.
 • Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “ngũ hành mệnh Thổ của mẹ và ngũ hành mệnh Thổ của con không tương sinh cũng không tương khắc với nhau. Ngũ hành mệnh Kim của bố và ngũ hành mệnh Thổ của con tương khắc với nhau.” Đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 2.5/4.
 • Đánh giá theo Thiên can xung hợp của bố mẹ với con : “ Thiên can Canh của con và thiên can Canh của mẹ không tương sinh cũng không bị tương khắc với nhau. Thiên can Giáp của bố với thiên can Canh của con tương khắc với nhau, nên được đánh giá không tốt.” Điểm xung hợp thiên của bố mẹ với con đạt 0.5/2.
 • Địa chi của bố mẹ với con : “ Địa chi Tý của bố và địa chỉ Tý của con không tương sinh cũng không tương khắc với nhau. Địa chỉ Ngọ của mẹ và địa chi Tý của con không tốt do địa chi của bố và con tương khắc với nhau.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 0.5/4.
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can của bố mẹ với con đạt 3.5/10.

Chồng Giáp Tý vợ Canh Ngọ nên sinh con năm nào?

Sinh con năm 2021 ( năm Tân Sửu ):

 • Sinh con năm 2021, âm lịch sinh năm Tân Sửu thì con bạn sẽ mang mệnh Thổ. Theo ngũ hành mệnh Thổ của con bạn là bích thượng thổ tức đất trên vách.
 • Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : ” Ngũ hành của bố với con rất tốt, do mệnh Kim của bố tương sinh với mệnh Thổ của con. Ngũ hành của mẹ với con thì chỉ ở mức chấp nhận được. Do mệnh Thổ của mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với mệnh Thổ của con.” Điểm ngũ hành sinh khắc được đánh giá đạt 2.5/4.
 • Thiên can của bố mẹ với con : ” Thiên can của bố là Giáp, Thiên can của mẹ là Canh, thiên can của bố và mẹ không tương sinh cũng không bị tương khắc với thiên ca Tân của con. Nên thiên can của bố mẹ với con được đánh giá ở mức chấp nhận được.” Điểm thiên can xung hợp của bố mẹ với con đạt 1/2.
 • Địa chi của bố mẹ với con : ” Địa chi của mẹ với con được đánh giá ở mức chấp nhận được. Do địa chi Ngọ của mẹ không tương hợp cũng không xung khắc với địa chi Sửu của con. Địa chi của bố với con thì rất tốt, do địa chi Tý của bố tương hợp với địa chi Sửu của con.” Đánh giá  theo xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 6/10.

Chồng Giáp Tý vợ Canh Ngọ nên sinh con năm nào?

Sinh con năm 2022 ( năm Nhâm Dần ):

 • Sinh con năm 2022, âm lịch sinh năm Nhâm Dần thì con bạn mang mệnh Kim. Mệnh Kim của con bạn là Bạch Kim.
 • Đánh giá theo sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : ” Ngũ hành mệnh Kim của bố với ngũ hành mệnh Kim của con không tương sinh cũng không tương khắc với nhau. Nên được đánh giá chấp nhận được. Ngũ hành mệnh Thổ của mẹ với ngũ hành mệnh Kim của con được đánh giá rất tốt, do tương sinh với nhau.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 2.5/4.
 • Đánh giá theo xung hợp thiên can của bố mẹ với con : ” Thiên can của bố là Giáp, Thiên can của mẹ là Canh, Thiên can của con là Nhâm. Thiên can của bố mẹ với con không được tương sinh với nhau. Nhưng cũng không bị tương khắc với  nhau.” Điểm xung hợp thiên can đạt 1/2.
 • Đánh giá theo xung hợp địa chi của bố mẹ với con : ” Địa chi của bố là Tý, địa chi của con là Dần, Địa chi của mẹ là Ngọ. Địa chi của mẹ với con rất tốt, do địa chi Ngọ của mẹ tương hợp với địa chi Dần của con. Địa chi của bố với con thì chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được. Do không xung khắc cũng không tương hợp với nhau.” Vì vậy mà điểm địa chi xung hợp chỉ đạt 2.5/4.
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 6/10.

Chồng Giáp Tý vợ Canh Ngọ nên sinh con năm nào?

Sinh con năm 2023 ( năm Quý Mão ):

 • Nếu con bạn sinh năm 2023, âm lịch sinh năm Quý Mão thì con bạn mang mệnh Kim. Theo ngũ hành thì mệnh Kim của con bạn là Bạch Kim.
 • Ngũ hành của bố là Kim, Ngũ hành của con là Kim. Xét theo ngũ hành sinh khắc thì ngũ hành của bố với con không tương sinh, không tương khắc nên chấp nhận được. Ngũ hành của mẹ là Thổ, ngũ hành của con là con là Kim. Xét theo ngũ hành sinh khắc của mẹ với con là tương sinh, nên được đánh giá rất tốt. Điểm sinh khắc ngũ hành  của mẹ với con đạt 2.5/4.
 • Thiên can : bố là Giáp, con là Quý, mẹ là Canh. Đánh giá theo thiên can xung hợp của bố mẹ với con : ” Thiên can của bố mẹ với con được đánh giá ở mức chấp nhận được. Do không tương sinh cũng không tương khắc với nhau.” Vì vậy mà điểm xung hợp thiên can chỉ đạt 1/2.
 • Địa chi của bố mẹ với con : Bố là Tý, mẹ là Ngọ, con là Mão. Xét xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của bố mẹ với con không xung khắc cũng không tương hợp với nhau. Nên được chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được.” Điểm địa chi xung hợp của bố mẹ với con được  đánh giá đạt 1/4.
 • Tổng điểm đánh giá một cách chi tiết theo ngũ hành thiên can của bố mẹ với con đạt 4.5/10.