Trang chủ Tử Vi Tuổi TÝ Chồng Canh Tý vợ Mậu Thân sinh con năm nào đẹp?

Chồng Canh Tý vợ Mậu Thân sinh con năm nào đẹp?

0
Chia sẻ

Chồng Canh Tý vợ Mậu Thân sinh con năm nào đẹp?

Chồng Canh Tý vợ Mậu Thân sinh con năm nào đẹp? Bạn sẽ cần phải dựa vào Ngũ Hành Thiên can địa chi để đánh giá năm sinh con tốt  hay xấu. Việc đánh giá năm sinh con tốt xấu sẽ dựa vào: ngũ hành sinh khắc, Thiên can xung hợp, địa chi xung hợp.

Chồng Canh Tý vợ Mậu Thân sinh con năm nào đẹp?

 •  Nếu bố sinh năm 1960 âm lịch sinh năm Canh Tý thì bố mang mệnh Thổ. Theo ngũ hành là Bích Thượng Thổ tức đất trên vách.
 • Sinh năm 1968 âm lịch sinh năm Mậu Thân thì mang mệnh Thổ. theo ngũ hành mệnh thổ của mẹ là Đại Dịch Thổ tức đất vườn rộng.
 • Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc :  tốt nhất bố mẹ và con nên tương sinh với nhau.  Trường hợp xấu bố mẹ sẽ tương tác với con.
 • Thiên can xung hợp : Thiên Can của bố mẹ tốt nhất nên tương hợp với thiên Can của con.  Trường hợp xấu Thiên Can của bố mẹ tương khắc với thiên Can của con.
 •  Địa chi xung hợp : tốt nhất là địa chi của bố mẹ nên tương hợp với địa chi của con.  Trường hợp xấu địa chi của bố mẹ với con là xung khắc.
 • Các trường hợp xấu :  Đại Hùng là khi bố mẹ không hợp với con.  tiểu Hung là khi con không hợp với bố mẹ. Nếu bắt buộc phải lựa chọn một trong 2 thì nên chọn Tiểu hung tránh Đại hung.

Chồng Canh Tý vợ Mậu Thân sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 1986 ( năm Bính Dần ):

 • Sinh con năm 1986 âm lịch sinh năm Bính Dần thì mang mệnh hỏa. Theo ngũ hành mệnh hỏa của con bạn là Lò Trung Hỏa tức lửa trong lò.
 • Đánh giá theo ngũ hành  sinh khắc : “ ngũ hành của bố mẹ với con đã đánh giá rất tốt.  Do bố mệnh Thổ, mẹ mệnh Thổ theo ngũ hành thì mệnh thổ của bố mẹ tương sinh với mệnh hỏa của con.” điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 4/4.
 • Đánh giá theo thiên can xung hợp thì Thiên Can của bố với con không tốt. do thiên can Canh của bố tương khắc với thiên can Bính của con.  Thiên Can của mẹ với con thì có thể chấp nhận được. Do thiên Can của mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với thiên Can của con. Điểm xung hợp Thiên Can đạt 0.5/2.
 • địa chi của bố  với con đánh giá chấp nhận được.  Do địa chi Tý của bố không tương hợp với địa chi dần của con.  Đồng thời cũng không xung khắc với địa chỉ của con. Còn địa chỉ có mẹ với con không tốt. Do địa chỉ thân của mẹ xung khắc với địa chi Dần của con. Điểm địa chi xung hợp của bố mẹ với con được đánh giá đạt 0.5/4.
 • Một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 5/10.

Chồng Canh Tý vợ Mậu Thân sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 1987 (  năm Đinh Mão ):

 • Nếu con bạn sinh năm âm lịch Đinh Mão (  năm 1987 ) thì con của bạn mang mệnh hỏa.  Theo ngũ hành thì mệnh hỏa của con bạn là Lò Trung Hỏa tức lửa trong lò.
 • Bố mệnh Thổ mẹ mệnh Thổ theo ngũ hành sinh khắc thì mệnh thổ của bố mẹ tương sinh với mệnh hỏa của con.  Vì vậy mà đánh giá theo ngũ hành của bố mẹ và con rất tốt. Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ và con đạt 4/ 4.
 • Đánh giá theo thiên can xung hợp của bố mẹ và con : “  thiên Can của bố là canh, thiên Can của mẹ là Mậu không tương sinh với thiên can Đinh của con. Đồng thời thiên Can của bố mẹ cũng không tương khắc với thiên Can của con.  Nên thiên Can của bố mẹ với con đực đánh giá ở mức chấp nhận được.” Điểm thiên can của bố mẹ với con được đánh giá đạt 1/2.
 • Đánh giá theo xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “ Địa chi của Bố là Tý địa chi của mẹ là Thân không tương hợp với địa chỉ Mão của con. Địa chi của bố mẹ cũng không xung khắc với địa chi của con.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 1/4.
 • Đánh giá theo Ngũ Hành Thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 6/10.

Chồng Canh Tý vợ Mậu Thân sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm  1988 ( năm Mậu Thìn ):

 • Nếu con bạn sinh năm 1988 âm lịch sinh năm Mậu Thìn thì con bạn mang mệnh Mộc.  Theo ngũ hành thì mệnh mộc của con bạn là Đại Lâm Mộc tức Gỗ Trong Rừng.
 • đánh giá dựa theo ngũ hành của bố mẹ với con : “  ngũ hành của bố mẹ với con là đánh giá là không tốt.  Do mệnh Thổ của bố và mẹ tương khắc với mệnh Mộc của con.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con đạt 0/4.
 • Đánh  giá theo Thiên can xung hợp của bố mẹ với con : “  Thiên Can của bố là Canh, thiên Can của mẹ làm Mậu. Thiên Can của bố mẹ không tương sinh với thiên Can mẫu của con.  Đồng thời thiên Can của bố mẹ cũng không tương khắc với thiên can Mậu của con.” Điểm thiên can xung hợp của bố mẹ với con được đánh giá đạt 1/2.
 • Đánh giá theo dung hợp địa chi của bố mẹ và con : “ địa chỉ 4 là tí địa chỉ mẹ là thân địa chỉ qua là Thìn.  Địa chi của bố mẹ với con được đánh giá rất tốt. Do địa chi của bố mẹ tương hợp với địa chỉ Thìn có con.” Điểm xung hợp của bố mẹ và con đạt 4/4.
 • Đánh giá theo Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với con đạt 5/10.

Chồng Canh Tý vợ Mậu Thân sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 1989 ( năm Kỷ Tỵ ):

 • Nếu con của bạn sinh năm 1989 âm lịch sinh năm Kỷ Tỵ thì mang mệnh Mộc.  theo ngũ hành mạng Mộc của con bạn là Đại Lâm Mộc tức Gỗ Trong Rừng.
 • Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “  ngũ hành của bố mẹ với con được đánh giá là không tốt. Do mệnh Thổ của bố mẹ tương khắc với mệnh Mộc của con.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con được đánh giá đạt 0/4.
 • đánh giá theo thiên can xung hợp của bố mẹ với con : “ thiên Can của bố mẹ với con chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được.  Do thiên Can của bố là Canh thiên Can của mẹ là Mậu không tương sinh với thiên can Kỷ của con. Đồng thời thiên Can của bố mẹ cũng không tương khắc với thiên Can của con.” Nên điểm thiên can xung hợp của bố mẹ với con đạt 1/2.
 • Đánh giá theo dung hợp địa chi của bố mẹ với con : “ địa chi của bố với con được đánh giá ở mức chấp nhận được.  Do địa chi Tý của bố không tương hợp với địa chi của con. Nhưng cũng không bị xung khắc với địa chi của con.Địa chỉ Thân của mẹ tương hợp với địa chi Tỵ của con nên được đánh giá rất tốt.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con đạt 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát Ngũ Hành Thiên can Địa chi của bố mẹ và con đạt 3.5/10.

Chồng Canh Tý vợ Mậu Thân sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 1990 ( năm Canh Ngọ ):

 • Nếu sinh con năm 1990 (  âm lịch năm Canh Ngọ ), Con của bạn sẽ mang mệnh Thổ. Theo ngũ hành mệnh thổ của con bạn là Lộ Bàng Thổ tức đất ven đường.
 • Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành của bố mẹ là Thổ Không tương sinh với ngũ hành mệnh thổ của con.  đồng thời cũng không tương khắc với ngũ hành của con. Nên được đánh giá ngũ hành của bố mẹ và con ở mức chấp nhận được.” Vì vậy mà điểm ngũ hành sinh khắc được đánh giá đạt : 1/4.
 • Đánh giá theo thiên Can xung hợp của bố mẹ với con: “ Thiên Can của bố mẹ với con chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được. Do thiên can có Bố là Canh, thiên Can của mẹ là Mậu không tương sinh cũng không tương khắc với thiên can canh của con.” Vì vậy mà điểm thiên can xung hợp của bố mẹ với con chỉ đạt 1/2.
 • Đánh giá theo dung hợp điểm thi của bố mẹ và con : “ địa chỉ của bố với con không tốt do địa chỉ tí của bố tương khắc với địa chi Ngọ của con.  địa chi của mẹ với con thì được đánh giá ở mức chấp nhận được, do địa chỉ của mẹ không tương hợp với địa chỉ của con cũng không bị xung khắc với địa chỉ của con.”  Vì vậy mà địa chi của bố mẹ với con chỉ đạt 0.5/4
 • Đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ và con chỉ đạt 2.5/10. Đây là năm xấu nếu vợ chồng bạn sinh con.

Chồng Canh Tý vợ Mậu Thân sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá  sinh 1991 (  năm Tân Mùi ):

 • Nếu con bạn sinh năm âm lịch Tân Mùi ( năm 1991 )  thì mang mệnh Thổ. Theo ngũ hành mạng thổ của con bạn là Lộ Bàng Thổ tức đất ven đường.
 • Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ và con : “ ngũ hành của bố mẹ và con đều mang mệnh Thổ nên không tương khắc cũng không tương sinh với nhau.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con chỉ đạt 1/2.
 • Đánh giá theo dung hợp địa chi của bố mẹ với con : “ địa chi của mẹ là Thân,  địa chỉ của bố là Tý không tương hợp cũng không xung khắc với địa chi Mùi của con. Nên địa chi của bố mẹ về con chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 1/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát Ngũ Hành Thiên can Địa chi của bố mẹ với con đạt  3/10. Đây là năm xấu nếu vợ chồng bạn sinh con.