Trang chủ Tử Vi Tuổi TÝ Chồng Canh Tý vợ Kỷ Hợi thì sinh con năm nào tốt?

Chồng Canh Tý vợ Kỷ Hợi thì sinh con năm nào tốt?

0
Chia sẻ

Chồng Canh Tý vợ Kỷ Hợi thì sinh con năm nào tốt?

Chồng Canh Tý vợ Kỷ Hợi thì sinh con năm nào tốt? Để đánh giá được việc sinh con năm nào tốt năm nào xấu. Bạn sẽ cần phải đánh giá chi tiết theo bản mệnh của bố mẹ với bản mệnh của con. Đánh giá Thiên can địa chi của bố mẹ với thiên can địa chi của con. Sau đó mới có thể tổng kết được năm nào sinh con tốt n.ăm nào sinh con xấu.

Chồng Canh Tý vợ Kỷ Hợi thì sinh con năm nào tốt?

 • Âm lịch bố sinh năm Canh Tý thì bố mang mệnh Thổ. Theo ngũ hành nếu bố sinh năm âm lịch Canh Tý ( 1960 ) phim mệnh thổ của bố là Bích Thượng Thổ tức đất trên vách.
 • Nếu mẹ sinh năm 1959, âm lịch mẹ sinh năm Kỷ Hợi thì mẹ mang mệnh Mộc. Theo ngũ hành sinh khắc thì mạng Mộc của mẹ là bình địa mộc tức gỗ Đồng Bằng.
 • Ngày ngũ hành của bố mẹ với con tốt thì sẽ là tương sinh. Đội ngũ hành của bố mẹ với con xấu thì sẽ là tương khắc.
 • Thiên Can của bố mẹ với con tốt thì sẽ là tương sinh. Thiên Can của bố mẹ với con xấu thì sẽ là tương khắc.
 • Địa chi có bố mẹ với con tốt thì sẽ là tương hợp. Địa chi của bố mẹ với con số thì sẽ là xung khắc.
 • Nếu con không hợp với bố mẹ sẽ là trường hợp xấu gọi là tiểu hung. Nếu bố mẹ không hợp với con là trường hợp xấu, gọi là đại hung.

Chồng Canh Tý vợ Kỷ Hợi thì sinh con năm nào tốt?

Đánh đánh sinh con năm 1978 ( âm lịch Mậu Ngọ):

 • Nếu con của bạn sinh năm 1978 âm lịch sinh năm Mậu Ngọ thì con bạn mong mệnh hỏa. Theo ngũ hành mệnh hỏa của con bạn là Thiên Thượng hỏa tức lửa trên trời.
 • Xung hợp ngũ hành của bố mẹ với con : “ mệnh thổ của bố tương sinh với mệnh hoàng của con, nên theo ngũ hành sinh khắc được đánh giá là rất tốt. Mệnh mộc của mẹ tương sinh với mệnh hỏa của con, nên theo ngũ hành sinh khắc được đánh giá là rất tốt.” Điểm sinh khác ngũ hành của bố mẹ với con là 4/4.
 • Xung hợp Thiên Can của bố mẹ với con : “ Thiên Can của bố là canh, Thiên Can của mẹ là Kỷ, theo thiên can xung hợp thì Thiên Can của bố mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với thiên Can Mậu của con. Nên thiên Can của bố mẹ với con được đánh giá ở mức chấp nhận được.” Điểm xung hợp Thiên can cũng vì vậy mà chị đặt ½.
 • Xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “ địa chi của bố với con là không tốt do địa chi Tý của bố xung khắc với địa chi Ngọ của con. Địa chỉ của mẹ với con thì có thể chấp nhận được, do địa chỉ Hợi của mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với địa chi Ngọ của con.” Viêm xung hợp địa chi đạt 0.5/4
 • Đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành sinh khắc, Thiên can xung hợp, địa chi xung hợp của bố mẹ với con đạt 5.5/10.

Chồng Canh Tý vợ Kỷ Hợi thì sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 1979 ( âm lịch sinh con năm Kỷ Mùi ):

 • Nếu con bạn sinh năm 1979, âm lịch sinh năm Kỷ Mùi thì có mạng năm mệnh hỏa. Mệnh hỏa của con bạn theo ngũ hành là thiên thượng hỏa tức lửa trên trời.
 • Đánh giá theo sinh khác ngũ hành của bố mẹ với con : “ ngũ hành của bố là thổ, ngũ hành của mẹ làm mộc. Theo xinh khắc ngũ hành thì ngũ hành của bố mẹ tương sinh với ngũ hành mệnh hỏa của con. Nên được đánh giá rất tốt.” Sinh khác ngũ hành của bố mẹ với con được đánh giá đạt 4/4.
 • Thiên Can xung hợp của bố mẹ với con : “ Thiên Can của bố là canh thiên Can của mẹ là kỷ, theo xung hợp ngũ hành thì thiên Can của bố mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với thiên can Kỷ của con. Nên được đánh giá ở mức chấp nhận được.” Điểm xung hợp Thiên Can của bố mẹ với con đạt ½.
 • Đánh giá theo xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “địa chi của bộ với con được đánh giá ở mức chấp nhận được. Do địa chi Tý của bố không tương sinh với địa chi Mùi có con, đồng thời cũng không tương khắc với địa chi Mùi của con. Địa chỉ có mẹ với con thì rất tốt, do địa chi Hợi của mẹ tương hợp với địa chi Mùi của con.” Điểm xung hợp địa chi có bố mẹ với con được đánh giá đạt 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng kết Ngũ Hành Thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 7.5/10.

Chồng Canh Tý vợ Kỷ Hợi thì sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 1980 ( âm lịch sinh năm Canh Thân ):

 • Nếu con âm lịch sinh năm Canh Thân ( 1980 ) thì con bạn mang mệnh Mộc. Theo ngũ hành mệnh mộc của con bạn là thạch Lựu Mộc tức gỗ thạch Lựu.
 • Đánh giá theo sinh khác ngũ hành của bố mẹ với con: “ngũ hành mệnh thổ của bố tương khắc với ngũ hành mạng Mộc của con như vậy là không tốt. Ngũ hành của mẹ với con thì chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được do ngũ hành của mẹ không tương sinh cũng không tương khác với ngũ hành của con.” Điểm sinh khác ngũ hành của bố mẹ với con đạt 0.5/4.
 • Đánh giá theo xung hợp Thiên Can của bố mẹ với con : “Thiên Can của bố là canh, Thiên Can của mẹ là Kỷ. Theo xung hợp Thiên Can của bố mẹ với con thì Thiên Can của bố mẹ với con được đánh giá ở mức chấp nhận được. Do thiên Can của bố mẹ với con không tương sinh cũng không tương khắc.” Nên điểm xung hợp Thiên can được đánh giá đạt ½.
 • Đánh giá theo sim hợp địa chi của bố mẹ với con : “địa chi của là Tý, địa chi của mẹ là Hợi, địa chỉ của con là Thân. Theo xung hợp địa chi thì địa chi của bộ với con được đánh giá rất tốt. Do Địa chi Tý của bố tương hợp với địa chi Thân của con. Địa chi của mẹ với con thì chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được do không tương hợp cũng không xung khắc.”điểm xung hợp địa chi của bố mẹ và con được đánh giá đạt 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con chỉ đạt 4/10.

Chồng Canh Tý vợ Kỷ Hợi thì sinh con năm nào tốt?

Đánh đánh sinh con năm 1981 ( Tân Dậu ):

 • Sinh năm 1981, âm lịch sinh năm Tân Dậu có những bạn mang mệnh Mộc. Theo ngũ hành mệnh mộc của con bạn là Thạch Lựu Mộc tức gỗ thạch lựu.
 • Đánh giá theo sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con: “mẹ mệnh Mộc con mệnh Mộc nên không tương sinh cũng không tương khắc với nhau. Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc là có thể chấp nhận được. Bố mệnh Thổ con mệnh mộc tương khắc với nhau nên đánh giá là không tốt. Điểm Ngũ Hành sinh khắc của bố mẹ với con được đánh giá là 0.5/4.
 • Đánh giá theo xung hợp Thiên Can của bố mẹ với con : “ Thiên Can của bố là canh, Thiên Can của con là Tân theo thiên can xung hợp của bố với con là không tương sinh cũng không tương khắc với nhau. Nên được đánh giá ở mức chấp nhận được. Thiên Can của mẹ là Kỷ cũng không thương sinh không tương khắc với Thiên can Tân của con. Thiên can của mẹ và con chấp nhận được.” Điểm xung hợp Thiên Can của bố mẹ với con chỉ đạt ½.
 • Địa chi có bố mẹ và con : mẹ là Hợi, bố là Tý, con là Dậu. Đánh giá theo địa chi xung hợp của bố mẹ với con : “địa chỉ của bố mẹ với con được đánh giá ở mức chấp nhận được do không tương hợp cũng không xung khắc với địa chi của con.” Vì vậy mà điểm địa chi xung hợp của bố mẹ với con được đánh giá đạt ¼.
 • Đánh giá một cách tổng quát Ngũ Hành Thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 2.5/10.

Chồng Canh Tý vợ Kỷ Hợi thì sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 1982 ( năm Nhâm Tuất ):

 • Nếu con bạn sinh năm 1982 âm lịch sinh năm Nhâm Tuất thì con bạn mang mệnh Thủy. Theo ngũ hành mệnh thủy của con bạn là đại hải thủy tức nước giữa biển.
 • Đánh giá theo sinh khác ngũ hành của bố mẹ với con : “ngũ hành của bố là Thổ ngũ hành của con là Thủy tương khắc với nhau nên được đánh giá không tốt. Ngũ hành của mẹ là Mộc, Ngũ hành của con là Thủy tương sinh với nhau nên được đánh giá rất tốt.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con đạt 2/4.
 • Đánh giá xung hợp Thiên Can của bố mẹ với con: “Thiên Can của bố là Canh, thiên Can của mẹ là Kỷ, thiên Can của con là Nhâm. Theo thiên can xung hợp thì Thiên Can của bố mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với thiên Can của con. Vì vậy mà được đánh giá ở mức chấp nhận được.” Điểm thiên can xung hợp của bố mẹ với con được đánh giá đạt ½.
 • Đánh giá theo xung khắc địa chi của bố mẹ với con : “địa chi của bố là Tý, địa chi của mẹ là Hợi, địa chi của con là Tuất. Đánh giá theo xung hợp địa chi của bố mẹ với con không tương hợp cũng không xung khắc với nhau nên có thể chấp nhận được.” Vì vậy điểm xung khắc địa chi của bố mẹ với con chỉ đạt ¼.
 • Đánh giá một cách tổng quát điểm Ngũ Hành Thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 4/10.